การบันทึกข้อมูลสวนปาล์มน้ำมัน

การบันทึกข้อมูลสวนปาล์มน้ำมัน

การบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลผลผลิต การใส่ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และรายรับ – รายจ่าย ฯลฯ เพื่อประกอบการจัดการสวนให้มีประสิทธิภาพ