การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างเหมาะสม

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างเหมาะสม

การใส่ปุ๋ย

 • ปาล์มน้ำมันอายุ 1 – 3 ปีเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบอย่างรวดเร็วการใส่ปุ๋ยในช่วงนี้เพื่อให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางใบอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตที่สูงและสม่ำเสมอในระยะต่อ ๆ ไปอย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยเคมีต้องคำนึงถึงชนิดของดินที่ปลูกปาล์มน้ำมันเนื่องจากในดินแต่ละพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ แตกต่างกันในคำแนะนำนี้ได้แบ่งชนิดดินออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้สามารถเลือกใส่ปุ๋ยได้ใกล้เคียงกับชนิดของดินที่ปลูกปาล์มน้ำมัน (ตาราง ที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 1 – 3 ปี

ชนิดดิน

อายุปาล์มน้ำมัน (ปี)

ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)

21-0-0

18-46-0

0-0-60

กีเซอร์ไรท์

โบแรท

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

1

1.25

0.50

1.00

0.50

0.09

2

2.50

0.75

2.50

1.00

0.13

3

3.50

1.00

3.00

1.00

0.13

ดินเหนียวที่มีความอุดม สมบูรณ์สูง (มีดินเหนียวตั้งแต่ 40 % ขึ้นไป)

1

1.00

0.60

0.50

-

0.09

2

2.00

0.90

1.80

-

0.13

3

2.00

1.10

2.30

0.70

0.13

ในดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด(acid sulphate)

1

1.00

0.90

1.00

0.30

0.09

2

2.20

0.90

2.50

0.30

0.13

3

3.00

1.10

2.50

0.70

0.13

ดินทราย

1

2.50

0.90

1.20

1.00

0.13

2

3.00

1.10

3.50

1.40

0.13

3

5.00

1.30

4.00

1.40

0.13

ดินอินทรีย์ (ดินพรุ) และดินที่มีแร่ธาตุต่ำ

 

21-0-0

18-46-0

0-0-60

บอแรกซ์

จุนสี

1

1.00

1.00

1.50

0.09

1.20

2

2.50

1.20

2.50

0.13

0.80

3

2.50

1.50

4.00

0.13

0.40

 • การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ปีละ 2 – 3 ครั้ง ตามความเหมาะสม
 • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือ ที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน ควบคู่กับการสังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่มองเห็นได้ที่ ต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับการใส่ปุ๋ยเคมีให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตามความเหมาะสม หากไม่สามารถวิเคราะห์ดินและใบได้ควรใส่ปุ๋ยดังในตารางที่ 2 โดยปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในปีถัดไปให้พิจารณาตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับในปีนั้น

  ตารางที่ 2 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 4 ปีขึ้นไป

  อายุปาล์ม

  (ปี)

  ปุ๋ย (กก./ต้น/ปี)

  แอมโมเนียมซัลเฟต

  (21-0-0)

  ร็อคฟอสเฟต

  (0-3-0)

  โพแทสเซียมคลอไรด์

  (0-0-60)

  กีเซอร์ไรด์

  (26 %MgO)

  โบเรท

  (B)

  4 ปีขึ้นไป

  3.0 – 5.0

  1.5 – 3.0

  2.5 – 4.0

  0.80 – 1.00

  0.08 – 0.10

 • ควรกำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยเมื่อฝนแล้ง หรือฝนตกหนัก

  การใส่ทะลายเปล่า

 • ปุ๋ยไนโตรเจน โปแตสเชียม และแม็กนีเชียม ควร หว่านบริเวณรอบโคนต้นให้ระยะห่างจากโคนต้นเพิ่มขึ้นตามอายุปาล์ม (0.50 เมตร ถึง 2.50 เมตร) ส่วนฟอสฟอรัสมักถูกตรึงโดยดินได้ง่าย ควรลดการสัมผัสดินให้มากที่สุดจึงควรใส่ฟอสฟอรัสบนกองทางหรือทะลายเปล่า เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีรากของปาล์มหนาแน่น อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะล้างหรือไหลบ่าของปุ๋ยไปตามผิวดิน
 • ควรใส่แมกนีเซียมก่อนโปแตสเซียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • ใส่ทะลายเปล่าประมาณ 150-200 กก./ต้น/ปี วางรอบโคนต้นเพื่อปรับปรุงสภาพดิน รักษาความชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
 • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันนั้นจะมีผลต่อผลผลิตหลังจากที่ใส่ไปแล้วประมาณ 2 ปี ดังนั้นจึงไม่ควรลดปริมาณปุ๋ยเนื่องจากตอนนั้นราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันต่ำ เพราะการไม่ใส่ปุ๋ยหรือการลดอัตราปุ๋ยจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับปาล์มที่มี อายุต่ำกว่า 8 ปี