การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

การให้น้ำ

ในสภาพพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนานหรือสภาพพื้นที่ที่มีค่าการขาดน้ำมากกว่า 300 มม./ปีหรือมีช่วงแล้งติดต่อกันนานกว่า 4 เดือน ควรมีการให้น้ำเสริมหรือทดแทนน้ำจากน้ำฝนในปริมาณ 150-200 ลิตร/ต้น/วันพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มีแหล่งน้ำเพียงพอและมีแหล่งเงินทุนควรติดตั้งระบบน้ำหยด (Drip irrigation) หรือแบบมินิสปริงเกอร์ (Minispringkler)