ปาล์มน้ำมันพิจิตร

ปาล์มน้ำมันพิจิตร

เกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดพิจิตร