ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ ซีหราด (Cirad)

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ ซีหราด (Cirad)

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ ซีหราด Cirad (เดลิ ลาเม่)

1.ความสูง 40 เซนติเมตรต่อปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 30 ปี

2.น้ำหนักทะลายประมาณ 15-25 กิโลกรัม

3.ความทนทานในฤดูแล้ง ระดับสูงสุด

5.ความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ ระดับปานกลาง

6.ความทนทานต่อแสงน้อย(ทนร่ม)ระดับปานกลาง

7.ผลผลิตประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อปีต่อไร่

8.ทางใบยาว 7.6-8.0 เมตร

9.ระยะปลูก 9*9*9 เมตร