ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ สุราษฎร์ธานี 7 (Deli x Tanzania)

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ สุราษฎร์ธานี 7 (Deli x Tanzania)

พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 Deli x Tanzania

 

ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี)

3,646

น้ำมัน/ทะลาย (%)

24.16

ผลผลิตน้ำมันดิบ (กก./ไร่/ปี)

881

เปลือกนอกสด/ผล (%)

80.07

กะลา/ผล (%)

8.92

เนื้อใน/ผล (%)

11.02