โรคปาล์มน้ำมัน

โรคปาล์มน้ำมัน

โรคบราวน์เยิม

Browngerm disease

 Browngerm_disease

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา Aspergillus spp., Penicillium spp.,  Mucorales   และ Fusarium spp.

ลักษณะอาการ
 เกิดจุดแผลสีน้ำตาลที่ปลายรากอ่อนและยอดอ่อนต่อมาแผลขยายตัวทำลายเนื้อเยื่อของรากและยอดอ่อนแผลขยายตัวทำลายเนื้อเยื่อของรากและยอดอ่อนแผลขยายตัวลุกลามเข้าสู่คัพภะทำให้ส่วนของ คัพภะและเนื้อเยื่อในเมล็ด (kernal) ถูกทำลายในกรณีที่ี่เชื้อราเข้าทำลายปลายรากอ่อนแต่ไม่รุนแรงจนถึงส่วนของคัพภะต้นกล้าสามารถสร้างรากแขนงออกมาทดแทนการเกิดโรคมีผลทำให้การเจริญของต้นกล้าหยุดชะงักไปชั่วขณะ หรือทำให้ต้นกล้าที่ได้มีการเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้าปกติไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะที่จะนำไปปลูกลงแปลงบนเมล็ดที่เป็นโรคมักพบกลุ่มของ
เชื้อราสีน้ำเงินปนเขียวคลุมบริเวณที่เชื้อเข้าทำลายพบการเกิดโรคได้ทั้งส่วนของยอดหรือราก หรือเกิดทั้งบนยอดและรากอาการของโรคที่พบบนยอดความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดบนราก เมล็ดที่มีีรอยแตกเป็นจุดให้เชื้อราเข้าทำลายบริเวณเนื้อในของเมล็ด และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุที่สามารถเข้าทำลายส่วนยอดและรากที่ที่งอกมาภายหลังได้

การแพร่ระบาด

เชื้อราสาเหตุแพร่ระบาดไปกับลม

การป้องกันกำจัด
 เก็บเมล็ดไว้ที่มีความชื้อต่ำกว่า 19 % ทำความสะอาดเมล็ดโดยเอาเส้นใยออกให้หมดแยกเมล็ดแตกออกหลีกเลี่ยงการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราและแมลงบางชนิดที่มีส่วนประกอบของทองแดง และปรอท เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับส่วนอ่อนที่เริ่มงอก

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคไหม้

Blast

 

เป็นโรคที่เกิดกับปาล์มน้ํามันที่อาจมีการระบาดอย่างรุนแรงได้ โดย เฉพาะเมื่อต้นปาล์มน้ํามันมีสภาพอ่อนแอ เกิดมากกับต้นกล้าปาล์มน้ํามัน อยู่ประมาณ 3 เดือน การเกิดโรคไหม้ไม่ค่อยทําความเสียหายมากนัก ถ้า มีอาการของโรคเกิดขึ้นก็อาจทําให้เกิดความเสียหายได้ประมาณ 25%

สาเหตุ

เกิดการติดเชื้อจากเชื้อราพวก Pythium และ Rizoctonia เมื่อเชื้อรา Pythium เข้าทําลายจะผลิตสารพิษ (toxin) ต่อจากนั้นสารพิษจะเคลื่อนย้ายในใบ ต่อจากนั้นจะมีเชื้อรา Rizoctonia เข้าทําลายซ้ําอีกครั้งหนึ่ง

ลักษณะอาการ

จะเห็นได้ชัดโดยที่ตัวใบจะเริ่มมีสีซีดลง ต่อจากนั้น จะเที่ยว โดยเฉพาะใบแก่ที่มีอายุมากจะมีอาการมากกว่าใบที่อ่อนกว่า อาการต่อมาก็คือผิวใบจะด้าน เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลคล้ายถูกไฟไหม้ โดยจะไหม้จากปลายใบลงมา ทําให้ต้นปาล์มน้ํามันชะงักการเจริญเติบโตเพราะขาดใบสังเคราะห์แสง

การป้องกันกำจัด 

ควรมีการจัดการระบบการให้นําในแปลงเพาะเพิ่มร่มเงาเพื่อลดอุณหภูมิ ใช้วัสดุคลุมผิวดิน ควรใช้ดินเพาะทีมีการ

ระบายน้ําดี ถ้ามีการระบาดและทําให้ต้นตายควรทําลายโดยเผาทิ้งเพื่อป้องกันการระบาดต่อไป

 

ที่มาของข้อมูล: คัมภีร์ปาล์มน้ำมัน

_______________________________________________________________________________________________________

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

Schizophyllum commune

 Schizophyllum commune

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อเห็ด Schizophyllum commune

ลักษณะอาการ
เส้นใยของเชื้อสาเหตุเจริญเข้าไปในเมล็ดทางช่องสำหรับงอกเข้าทำลายส่วนของเนื้อในเมล็ด ทำให้เมล็ดไม่งอกในสภาพที่มีความชื้อที่พอเหมาะาจะสร้างดอกเห็ดขึ้นบนเมล็ด มีชื่อเรียกทางภาคใต้ว่าเห็ดแครง ทางภาคเหนือเรียก เห็ดแต้บ หรือเห็ดตามอด การเข้าทำลาย พบรุนแรงมากยิ่งขึ้นในเมล็ดที่แตกหรือร้าว

เชื้อสาเหตุแพร่กระจายโดยลม ระบาดโดยการสัมผัสกันของเมล็ดที่ี่เป็นโรคกับเมล็ดปกติ

การป้องกันกำจัด

 • แยกเส้นใยออกจากเมล็ดให้หมด ไม่ให้มีเส้นใยของปาล์มน้ำมันเหลืออยู่เป็นอาหารของเชื้อเห็ด  แยกเมล็ดแตกหรือร้าวออก
 • ลดความชื้นของเมล็ดให้ต่ำกว่า 19 เปอร์เซ็นต์
 • ตรวจถุงเพาะเมล็ดอย่างสม่ำเสมอ  และแยกเมล็ดที่เป็นโรคออกจากถุงให้หมดควรใช้เทคนิคในการทำให้เมล็ดงอกที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรค

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคแอนแทรคโนส 
Anthracnose

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา  Botryodiplodia sp., Melanconium sp. และ Glomerella sp. 
ลักษณะอาการ
โดยทั่วไปจะเกิดแผลที่ทำให้เนื้อเยื่อของพืชตาย (necrosis) มีลักษณะยุบตัวลงอาการแตกต่างกันตามเชื้อสาเหตุ ดังนี้
1. เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia
ในระยะแรกเกิดจุดใสลักษณะโปร่งแสงบริเวณใกล้ยอดหรือปลายใบ จุดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และขยายใหญ่ขึ้น มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลต่อมาแผลขยายตัวรวมกันเจนเต็มพื้นที่ปลายใบ กลางแผลเริ่มแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล มีจุดสีดำเกิดบนแผลและเรียงตัวกันตามขวาง ซึ่งเชื้อราจะสร้างสปอร์ขึ้นภายในจุดเหล่านี้
2. เกิดจากเชื้อรา Melanconium
ลักษณะอาการในระยะแรกเกิดจุดใสเล็กบนใบ ต่อมาจุดใสเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใสมีลักษณะฉ่ำน้ำ เกิดแผลเซลล์แห้งตายมีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล บริเวณกลางแผลแห้งรวดเร็วกว่าแผลที่เกิดจากเชื้อรา Botryodipoldia แต่ความรุนแรงจะน้อยกว่าแผลมีขอบชัดเจน มักเกิดจากปลายใบ ต้นกล้า แสดงอาการของโรคเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม โดยเฉพาะในสภาพที่มีความชื้นสูง
3. เกิดจากเชื้อรา Glomerella
ระยะแรกเกิดจุดแผลสีน้ำตาลฉ่ำน้ำระหว่างเส้นใยและขยายตัวตามยาว เป็นรอยขีดมีสีน้ำตาลหรือดำล้อมรอบด้วยวงสีเหลือง สุดท้ายเนื้อเยื่อกลางแห้งแผลจะแห้ง เนื่องจากเซลล์ตายทำให้ใบขาดรุ่งริ่ง เชื้อราสร้างจุดดำ ๆ (Acervuli) ออกมาจาก epidermis เมื่อ acervuli แก่จะสร้างสปอร์สีชมพูเป็นเมือกสปอร์จาก acervuli ถูกน้ำฝนหรือน้ำจากการให้น้ำชะไปยังส่วนอื่นของใบหรือใบอื่นข้างเคียง ทำให้เกิดเป็น secondary infection
การแพร่ระบาด
เกิดจากลมพัดสปอร์ของเชื้อปลิวไปตกบนใบปาล์มน้ำมัน หยดน้ำที่มาจากการให้น้ำหรือจากน้ำฝน
การป้องกันกำจัด    

 • จัดระบบการให้น้ำโดยให้น้ำแบบเป็นฝอยมาก ๆ เพราะถ้าให้น้ำมากหยดน้ำที่ใหญ่จะทำให้เกิดแผลบนใบได้เป็นช่องทางให้เชื้อเข้าทำลายได้
 • ไม่ควรวางต้นกล้าชิดเกินไป
 • เพาะต้นกล้าจากเมล็ดงอก เพื่อเป็นการจะลดอาการช็อคเนื่องจากการย้ายต้นกล้า จะดีกว่าการเพาะจากต้นกล้าที่เปลือยราก
 • เมื่อพบต้นกล้าที่แสดงอาการโรคควรนำต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงเพื่อลดการระบาด
 • พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช แคปแทน หรือไทแรม หรือไทอะเบ็นดาโซล ทุก 10 วัน เมื่อโรคระบาด

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคใบไหม้

Seedling Blight

 

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา Curvularia  eragostidis

ลักษณะอาการ
พบอาการของโรคบนยอดที่ยังไม่คลี่หรือบนใบที่เริ่มคลี่ 2 ใบแรกในระยะแรกเกิดจุดเล็ก ๆ ลักษณะโปร่งใสกระจายอยู่ทั่วไปบนใบต่อมาแผลมีการพัฒนาเห็นชัดเจนขึ้นมื่อแผลเจริญ
เต็มที่มีรูปร่างกลมสีน้ำตาลดำบุ๋มตรงกลาง ขอบแผลนูนมีลักษณะเป็นมัน แผลมีวงสีเหลืองล้อมรอบ ต่อมาแผลขยายตัวใหญ่ขึ้นมีรูปร่างกลมรี ความยาวขาองแผลอาจถึง 7 – 8 มิลลิเมตร ถ้าหากโรคระบาดรุนแรงแผลจะรวมตัวกันทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมองดูคล้ายไฟไหม้ อาการใบแห้งจากโรคนี้จะเริ่มจากใบล่างขึ้นไปใบแห้ง ม้วนงอมีลักษณะกรอบ ต่อมาเกิดอาการ die back
การเจริญเติบโตของต้นกล้าชะงักและต้นกล้าสามารถฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ได้ แต่ก็ไม่เหมาะในการนำไปปลูก เนื่องจากมีการเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้าปกติ ในกรณีที่โรครุนแรงทำให้ต้นกล้า
ถึงตายได้

การแพร่ระบาด
สปอร์ของเชื้อราปลิวไปกับลมในอากาศ น้ำฝน และในระหว่างการให้น้ำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน 

การป้องกันกำจัด

 • คอยสังเกตใบอ่อนของต้นกล้าซึ่งเป็นส่วนที่ง่ายต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา เมื่อพบอาการของโรคบนใบควรตัดส่วนที่เป็นโรคออกทำลาย ถ้าเกิดอาการรุนแรงต้องนำต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงเพื่อเป็นการกำจัดแหล่งของเชื้อสาเหตุในแปลงเพาะ
 • บำรุงรักษาให้ปุ๋ยแก่ต้นกล้าให้ต้นกล้าแข็งแรง
 • ใช้สารเคมี เบโนมิล หรือแคปแทน โดยใช้สารเคมี 56 กรัมต่อน้ำ 12.5 ลิตร

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

โรคยอดเน่า

Spear rot

เป็นโรคที่เกิดกับทางใบที่งอกใหม่สุด (spear)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Fusarium spp. หรือ Phytopthora spp.

ลักษณะอาการ 

ทําให้ส่วนยอดตาย โดยจะมีการเน่าดําและหลุดถ้าดึงออก

การป้องกันกำจัด

ต้องป้องกันการระบาดและทําลายของแมลง ซึ่งเชื้อสาเหตุจะเข้าทําลายซ้ําหลังจากแมลงกัดกินต้นอ่อนและรากอ่อน การใช้สารเคมี อาจใช้สาร thiram ฉีดพ่นทุก 7 วัน จนกว่าอาการของโรคจะหยุด

 

ที่มาของข้อมูล: คัมภีร์ปาล์มน้ำมัน

_______________________________________________________________________________________________________

โรคใบจุด

Helminthosporium  leaf  spot

leaf_spot1leaf_spot2leaf_spot3

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา  Drechslera halodes (Helminthosporium sp.)

ลักษณะอาการ

เริ่มที่ใบอ่อนหรือใบยอดที่ยังไม่คลี่ เกิดจุดกลมเล็ก ๆ ขนาดเท่าปลายเข็มหมุดมีสีเหลืองใส แต่ละจุดมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ ลักษณะการเกิดแผลเป็นกลุ่ม โดยมากเกิดบริเวณปลายใบเข้ามา ต่อมาจุดแผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ เมื่อโรคระบาดรุนแรงวงแหวนสีเหลืองขยายตัวรวมกัน ทำให้ใบมีสีเหลืองทั้งใบ และเริ่มแห้งเป็นสีน้ำตาล โดยเริ่มจากปลายใบเข้าหาโคนใบ ขนาดของแผลเล็กกว่าแผลที่เกิดจากโรคใบไหม้ และแผลไม่ขยายตัวมากนัก

การแพร่ระบาด
สปอร์ปลิวไปกับลม และน้ำ

การป้องกันกำจัด

 • แยกต้นที่เป็นโรคออกเผาทำลาย
 • พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไทแรม หรือ แคปแทน ทั้งบนใบและใต้ใบ

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคลำต้นเน่า

Basal stem rot

Basal_stem_rot

 

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อเห็ด Ganoderma  sp.

ลักษณะอาการ
            ทางใบล่างหักพับทิ้งตัวห้อยลงรอบ ๆ ลำต้น ทางยอดที่ยังไม่คลี่มีจำนวนมากกว่าปกติ ในขณะเดียวกันพบว่าภายในลำต้นปาล์มน้ำมันถูกทำลายไปถึง 50 % เมื่ออาการรุนแรงขึ้นทางล่างจะค่อย ๆ แห้งตายลุกลามจนถึงยอด ต้นปาล์มน้ำมันจะตายหลังจากแสดงอาการ 2 – 3 ปี เชื้อสาเหตุสร้างดอกเห็ดลักษณะ คล้ายพัด มีสีน้ำตาลแดงขอบสีขาวผิวด้านบนเรียบเป็นมันคล้ายทาด้วยแลคเกอร์ ผิวด้านล่างมีสีขาวขุนเต็มไปด้วยรูเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่สร้างสปอร์สีน้ำตาลเป็นผลละเอียด ภายในลำต้นเกิดผลสีน้ำตาลขอบแผลไม่เรียบมีสีน้ำตาลเข้ม รากมีลักษณะเปราะหักง่ายเนื้อเยื่อ
ภายในรากผุเปื่อยร่วนเป็นผง

การแพร่ระบาด

โดยการสัมผัสกันของรากที่เป็นโรคกับรากของต้นปกติ

การป้องกันกำจัด

1. ขุดหลุมรอบ ๆ ต้นปาล์มที่เป็นโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นปกติ โดยการสัมผัสกันของราก
2. เก็บดอกเห็ดที่เชื้อเห็ดสร้างออกทำลาย
3. ตรวจสอบต้นที่เป็นโรค โดยใช้ไม้เคาะลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อฟังเสียงในบริเวณที่ถูกทำลาย  ถากส่วนที่เป็นโรคออก
4. หลังจากถากเอาส่วนที่เป็นโรคออกหมดแล้ว ทาส่วนที่ตัดด้วยสารเคมีเช่น Coal tar หรือ ส่วนผสมของ Coal tar กับสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไทแรม
5. เมื่อมีการปลูกแทนควรกำจัดตอปาล์มเก่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคทางใบบิด

Crown disease

Crown_disease1Crown_disease2

สาเหตุ
เกิดจากสรีระของพืชและอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ลักษณะอาการ
เป็นโรคที่เกิดในปาล์มอายุปลูก 1 – 3 ปี แต่เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้นอาการของโรคจะหายไปได้เอง อาการในระยะแรกพบที่บริเวณกลางทางยอด เกิดแผลสีน้ำตาลแดงลักษณะฉ่ำน้ำเมื่อแผลขยายตัวทำให้ใบย่อยที่ยังไม่คลี่เกิดอาการเน่าทางยอดมีลักษณะโค้งงอลงเมื่อทางยอดคลี่ออกพบว่าทางใบย่อยบริเวณกลางทางที่เกิดแผลแห้งหรือฉีกขาดรุ่งริ่งเหลือแต่เส้นกลางใบติดอยู่กลางทางที่เป็นโรค ในกรณีเป็นโรครุนแรงจะพบอาการทางโค้งงอเช่นนี้หลาย ๆ ทางโดยรอบยอดทำให้ดูแล้วมีลักษณะคล้ายมงกุฎ
การป้องกันกำจัด

 • สร้างพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกผสมที่ต้านทานต่อโรค
 • เมื่อพบโรคก้านทางบิดในแปลงปลูกควรตัดส่วนที่แสดงอาการที่ยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ออกให้หมด แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชแคปแทน 0.2% หรือ ไทอะเบ็นดาโซล 0.1%
  และสารฆ่าแมลง trichlorphon 0.1%

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคใบจุดสาหร่าย
Agal spot, Red rus

 

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา Cephaleuros   virescence   Kunze

ลักษณะอาการ

เกิดจุดเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดที่ด้านบนของใบย่อยบนทางล่าง ๆ และอาจพบบริเวณบนก้านทางล่าง ๆ หรือก้านช่อดอกต่อมาแผลขยายตัวเป็นตุ่มแผลสีน้ำตาลแดง ซึ่งเป็นที่สร้าง zoomsport ของเชื้อรา ขนาดผลโตเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 มม. แผลมองดูคล้ายกำมะหยี่ หากอาการของโรครุนแรงแผลจะรวมตัวกัน ทำให้แผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1 ซม.
เมื่อขูดส่วนที่เป็นตุ่มแผลออกพบว่าผิวใบ ด้านล่างไม่ถูกทำลาย บริเวณรอบ ๆ ตุ่มแผลอาจมีวงสีเหลืองล้อมรอบเนื่องจากเกิดการบังของแสงบริเวณ ๆ แผล แสดงโรคนี้ไ่ม่มีอันตรายกับปาล์มน้ำมันเพียงแต่เป็น epiphyte บนใบเท่านั้นผลเสียหายเกิดเนื่องจากบดบังแสงเป็นการกีดขวางการสังเคราะห์แสงของใบปาล์มน้ำมัน ซึ่งเกิดบนทางใบที่แก่เท่านั้น

การแพร่ระบาด

เชื้อราแพร่กระจายไปกับน้ำฝนหรือการให้น้ำไปยังบริเวณอื่นบนใบเดียวกันหรือบนใบอื่น ในฤดูฝนการเกิดโรคสูงเนื่องจากปริมาณความชื้นสูง

การป้องกันกำจัด

เนื่องจากการเกิดโรคของเชื้อรา C. virescence ไม่ทำลายส่วนของพืชแต่จะรบกวนขบวนการสังเคราะห์แสงเท่านั้น ดังนั้นการตัดแต่งทางใบล่าง ๆ ที่แสดงอาการของโรคออกจะเป็นทางป้องกันการเกิดโรคไม่ให้ลุกลามได้

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคลำต้นส่วนบนเน่า

Upper stem rot

Upper_stem_rot

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา Phellinus   noxius

ลักษณะอาการ
ลำต้นของปาล์มน้ำมันหักพับลงตรงจุดใดจุดหนึ่งของลำต้นและพบดอกเห็นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ในบางครั้งต้นปาล์มน้ำมันอาจจะหักพับ โดยไม่สร้างดอกเห็ดที่โคนต้น แต่จะมีดอกเห็ดบนต้นที่ตายแล้วในภายหลังในกรณีที่พบดอกเห็ดที่โคนต้นเชื้อสาเหตุเข้าทำลายต้นปาล์มน้ำมันทางซอกทางใบ และขยายตัวเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อของลำต้นทำให้เกิดการขัดขวางการ
ขนส่งน้ำและอาหารที่จะส่งไปที่ใบทำให้ใบมีสีเหลืองซีดทางใบที่สร้างใหม่มีขนาดเล็กลงและมีจำนวนน้อยลงกว่าปกติ เมื่อแผลภายในลำต้นขยายตัวมากขึ้นทางใบแก่จะทิ้งตัวหักพับและห้อยขนานกับลำต้นซึ่งเป็นลักษณะอาการที่คล้ายกับอาการของโรคลำต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Ganoderma spp. เมื่อผ่าลำต้นพบเนื้อเยื่อภายในลำต้นถูกทำลายไปถึง 60 – 80 % ลักษณะอาการในลำต้น แผลเน่าเริ่มจากบริเวณกาบทางแผลมีสีน้ำตาล ส่วนใหญ่พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบริเวณขอบแผลเชื้อราทำลายส่วนของลำต้นของปาล์มน้ำมันแต่ไม่ลุกลามไปถึงส่วนของรากเชื้อราสาเหตุสามารถเข้าทำลายต้นปาล์มน้ำมันได้หลายจุดโดยรอบลำต้นเมื่อแผลภายในลำต้นขยายตัวมาชนกันทำให้ต้นหักพับได้

การแพร่ระบาด

เชื้อสาเหตุแพร่กระจายไปตามลม

การป้องกันกำจัด
1. ตัดแต่งทางใบแก่ โดยตัดทางใบให้เหลือตอทางสั้นเท่าที่จะทำได้ จะช่วยลดการเกิดโรคเนื่องจากซอกของตอทางที่เหลือยาวมีความชื้นสูงเหมาะที่จะเป็นทีอยู่อาศัยของเชื้อสาเหตุ
2. ตัดส่วนที่เป็นโรคออกในระยะแรกก่อนการสร้างดอกเห็ดหลังจากตัดส่วนที่เป็นโรคออกแล้วพ่นด้วยสาร tridemorph (1 % Calixin) เพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นเข้าทำลายซ้ำเติม และติดตามผลหลังจากตัดส่วนที่เป็นโรคออก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. ตรวจสอบต้นที่เป็นโรคโดยใช้ไม้เคาะลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อฟังเสียงในบริเวณที่ถูกทำลายและสังเกตพืชที่อาศัยอยู่บนต้นปาล์มน้ำมัน เช่น เฟิร์นถ้ามีลักษณะสมบูรณ์ใบมีสีเขียวเข้ม จะเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าได้รับอาหารอย่างสมบูรณ์

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคผลร่วง

Bunch failure

 

สาเหตุ
มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคผลร่วงของปาล์มน้ำมัน  เช่น  โรค dry basal rot  ทะลายแสดงอาการเน่าแห้ง จากการเข้าทำลายของแมลง การเข้า ทำลายของไส้เดือนฝอย Radinaphelenchus cocophilus การผสมเกสรที่ไม่สมบูรณ์ หรือการขาดธาตุอาหารของปาล์มน้ำมันในช่วงที่ให้ผลผลิตสูง

ลักษณะอาการ
ผิวของผลปาล์มน้ำมันมีลักษณะด้านกว่าผลปกติ    เมื่อมีการกระทบกระเทือนทะลายปาล์มที่แสดงอาการผิวด้านจะร่วงจากทะลายอาการผลร่วงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทะลายเท่านั้นไม่ได้แสดงอาการผลร่วงหมดทั้งทะลาย  โดยมากพบว่าบริเวณที่ร่วงจะอยู่ส่วนปลายของทะลายปริมาณผลที่ร่วงพบได้ตั้งแต่ 1/4-1/2 ของทะลาย ส่วนของผลที่แสดงอาการยังคงติดอยู่บนทะลาย แต่ผล
จะค่อย ๆ แห้ง และถ้ามีการกระทบกระเทือนทะลาย เช่น การตัดทะลายสุกหรือตัดแต่งก้านทางแสดงอาการผิดปกตินี้จะร่วงหลุดจากทะลายกระจายอยู่บนพื้นดินใต้ต้นส่วนผลปกติที่เหลือบนทะลายยังคงติดอยู่บนทะลายบนต้นโดยไม่แสดงอาการผิดปกติแต่อย่างใด

การแพร่ระบาด
         เชื้อสาเหตุแพร่กระจายโดยลม

การป้องกันกำจัด

 • ทำลายส่วนที่แสดงอาการออกให้หมด เป็นการลดแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแมลง
 • หลีกเลี่ยงสภาพที่จะทำให้เกิดอาการ โดยให้ปุ๋ยและน้ำแก่ปาล์มน้ำมันในช่วงที่มีผลผลิตสูง

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

_______________________________________________________________________________________________________

 

โรคทะลายเน่า

Marasmius bunch rot

Marasmius_bunch_rot

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อเห็ด Marasmius   palmivorus
ลักษณะอาการ
ในระยะแรกพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาล์มน้ำมัน เส้นใยเจริญอยู่บริเวณช่องระหว่างผลปาล์มน้ำมันและโคนทะลายส่วนที่ติดทางใบ ต่อมาเส้นใยขึ้นปกคลุมทั้งทะลาย เกิดอาการผลเน่าเป็นสีน้ำตาล ทำให้เกิดกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในผลที่เน่าถ้าหากทะลายที่แสดงอาการ ยังคงติดอยู่บนต้นผลจะแสดงอาการเน่าแห้งและมีเชื้อราชนิดอื่น ๆ เข้าทำลายภายหลัง
ได้ในแปลงที่ไม่มีการกำจัดทะลายที่แสดงอาการเน่าออกจากต้น เชื้อราสาเหตุจะกระจายไปยังทะลายที่อยู่ใกล้เคียงตลอดจนส่วนอื่น ๆ ของต้นปาล์มน้ำมัน เช่น บนโคนก้านทาง ก้านทาง หรือบน
ใบย่อย
การแพร่ระบาด
เชื้อสาเหตุแพร่กระจายโดยลม
การป้องกันกำจัด
วิธีการป้ิองกันกำจัดที่ดีที่สุดก็คือ วิธีการทางเขตกรรม โดยกำจัดส่วนที่เป็นโรคออกดูแลการผสมเกสรให้เพียงพออีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ หลีกเลี่ยงการสร้างทะลายจำนวนมากในระยะที่ต้นปาล์มน้ำมันกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตให้ผลผลิตในระยะแรก โดยการตัดช่อดอกหรือทะลายทิ้ง ช่วยผสมเกสรในช่วงทีมีเกสรตัวผู้หรือแมลงข่วยผสมน้อย ควรเก็บทะลายที่มีการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ออกให้หมด ตลอดจนการตัดแต่งก้านทางใบให้สั้นลงเป็นการลดความชื้นที่คอทาง

 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี