ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมสวนปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีในภาคอีสาน ที่บ้านหนองสนวน ต. กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

 

 

เราขอขอบคุณ คุณพงศ์และคุณหน่อย เกษตรกรผู้สนใจปลูกปาล์มน้ำมัน จาก ต.โคกตะโก

อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ที่ไว้วางใจซื้อพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากรุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม