การเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

 

การเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

 

 

 • โค่นล้มสวนปาล์มน้ำมันเก่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ทดแทน กำจัดซากต้นไม้และวัชพืชออกจากแปลงไถพรวนปรับพื้นที่ให้เรียบในกรณีที่โค่นล้มปาล์มน้ำมันเก่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ทดแทนควรใช้วิธีสับต้นปาล์มและกองให้ย่อยสลายในแปลงไม่ควรกองซากต้นปาล์มน้ำมันสูงเกินไปเพราะจะเป็นที่วางไข่ของด้วงแรด
 • ทำถนนในแปลงสวนปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตและปฏิบัติงานการดูแลรักษาสวนและเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันการวางผังทำถนนขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและขนาดของสวนปาล์มน้ำมัน
  โดยทั่วไปรูปแบบของถนน มี 3 แบบคือ
  ถนนใหญ่ในสวนปาล์มน้ำมัน กว้างประมาณ 6 – 8 เมตร ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุการเกษตรและผลผลิตไปโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (สำหรับสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กกว่า 500 ไร่ไม่จำเป็นต้องสร้างถนนใหญ่)
  ถนนย่อยหรือถนนเข้าแปลงในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นถนนที่สร้างแยกจากถนนใหญ่ มีความกว้างประมาณ 4 – 6 เมตร ระยะห่างถนนประมาณ 500 เมตรเพื่อใช้สำหรับขนส่งวัสดุการเกษตรเข้าสวนปาล์มน้ำมันและขนส่งผลผลิต
  ถนนซอย เป็นถนนขนาดเล็กแยกจากถนนย่อยเข้าไปในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน ความกว้างขนาด 3 – 4 เมตร มีระยะห่างประมาณ 50 เมตรสำหรับขนส่งวัสดุการเกษตร และ ผลผลิตสู่ถนนย่อย
 • ทำทางระบายน้ำ การทำระบบระบายน้ำควรทำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และควรออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งเพื่อให้มีการสร้างสะพานน้อยที่สุดในสวนปาล์มประกอบด้วยทางระบายน้ำ 3 ประเภท คือ
  ทางระบายน้ำระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน ควรสร้างขนานกับทางระบายน้ำหลักและตั้งฉากกับทางระบายน้ำระหว่างแปลงขนาดของทางระบายน้ำระหว่างแถวปากร่องกว้าง 1.20 เมตรท้องทางระบายน้ำกว้าง 0.30 – 0.50 เมตร และลึก 1 เมตรการทำทางระบายน้ำระหว่างแถวปาล์มน้ำมันขึ้นอยู่กับชนิดของดินในแต่ละแปลงถ้าเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ควรขุดระบายน้ำทุก ๆ 2 – 4 แถวปาล์มน้ำมันถ้าเป็นที่ราบลุ่มควรมีการระบายน้ำที่ดีควรทำทางระบายน้ำทุก ๆ 6 แถวถ้าที่ดอนใช้ระยะ 100 เมตร
  ทางระบายน้ำระหว่างแปลงในสวนปาล์มน้ำมัน ควรสร้างขนานกับถนนเข้าแปลงมีระยะห่างกันประมาณ 200 – 400 เมตรทางระบายน้ำนี้จะตั้งฉากและเชื่อมโยงกับทางระบายน้ำหลักมีขนาดของคูกว้าง 2.00 – 2.50 เมตรลึก 1.20 – 1.80 เมตร ท้องคูกว้าง 0.60 – 1.00 เมตร
  ทางระบายน้ำหลักในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นทางระบายน้ำขนาดใหญ่สามารถรับน้ำจากทางระบายน้ำระหว่างแปลงได้แล้วไหลลงสู่ทางน้ำธรรมชาติต่อไปส่วนมากร่องน้ำขนาดใหญ่นี้จะสร้างขนานกับถนนใหญ่หรือตามความจำเป็นในการระบายน้ำมีขนาดปากร่อง 3.50 – 5.00 เมตรท้องร่องกว้าง 1.00 เมตร และลึกประมาณ 2.50 เมตรโดยปกติด้านข้างของทางระบายน้ำจะมีมุมลาดชันประมาณ 50 – 60 องศาจากแนวขนานของทางระบายน้ำ

 

 

 • วางแนวปลูกในสวนปาล์มน้ำมัน ทำหลังจากสร้างถนนและทางระบายน้ำระบบการปลูกใช้สามเหลี่ยมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ระยะปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตรเพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันทุกต้นได้รับแสงแดดมากที่สุดและสม่ำเสมอ
 • ปลูกพืชคลุมดินในสวนปาล์มน้ำมัน ปลูกในช่วงเตรียมพื้นที่เนื่องจากการปลูกปาล์มน้ำมันใช้ระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร แบบสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างแถวมากในช่วงตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งปาล์มน้ำมันอายุ 3 ปีดังนั้นจึงควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรักษาความชุ่มชื้นของดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินจากการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของพืชตระกูลถั่วอีกทั้งยังควบคุมวัชพืชในแปลงด้วยเนื่องจากพืชตระกูลถั่วบางชนิดปลูกคลุมดินครั้งเดียวอย่างถูกวิธีสามารถป้องกันกำจัดวัชพืชได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตแต่มีข้อควรพิจารณาคือ ควรเป็นพืชที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเขตนั้นเช่นถั่วพร้า ก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมกับภาคอีสานสำหรับภาคใต้พืชคลุมดินตระกูลถั่วที่นิยมปลูกกันทั่วไปในสวนปาล์มน้ำมันและได้ผลดี คือถั่วเพอราเรีย (Purariaphaseoloides) ถั่วเซ็นโตซีมา (Centrosema pubescence) ถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogoniummucunoides) ใช้อัตราเมล็ด 0.8-2.0 กิโลกรัมต่อไร่โดยมีอัตราส่วนของเมล็ดพืชคลุม 3 ชนิดคือคาโลโปโกเนียม :เพอราเรีย :เซ็นโตซีมา เท่ากับ 2:2:3 (เมล็ดมีความงอก 60-80% เมล็ดถั่วทั้ง 3 ชนิดนี้หาชื้อได้ตามร้านค้าชุมชนในพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วในภาคใต้ ทำได้โดยใช้เมล็ดการปลูกพืชคลุม โดยใช้เมล็ดมี 2 วิธี วิธีแรกปลูกพืชคลุมพร้อมปลูกต้นปาล์มน้ำมันโดยหลังปลูกปาล์มน้ำมันให้ปลูกตามด้วยพืชคลุมทันทีโดยปลูกพืชคลุมหว่านหรือหยอดเมล็ดในระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน 5 แถวแต่ละแถวห่าง 1 เมตร ขนานไปกับแถวปาล์มน้ำมัน ห่างจากโคนต้นปาล์ม2 เมตรและปลูกเพิ่มในแถวปาล์มอีก 3 ในแนวตั้งฉากนำเมล็ดพืชคลุมที่เตรียมไว้ลงปลูก โดยการเปิดร่องลึก 1.2 นิ้วโรยเมล็ดในร่องให้กระจายอย่างสม่ำเสมอแล้วกลบการปลูกด้วยเมล็ดอีกวิธีคือปลูกพืชคลุมก่อนปลูกปาล์มน้ำมันหลังวางแนวปลูกปาล์มและควรทำในต้นฤดูฝนให้แนวปลูกพืชคลุมเหมือนกรรมวิธีแรกเมื่อพืชคลุมคลุมพื้นที่ได้ 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2 – 3 เดือนหลังปลูกพืชคลุมจึงเอาต้นปาล์มน้ำมันลงปลูกก่อนปลูกถากพืชคลุมบริเวณหลุมให้เป็นวงกว้างประมาณ 1 – 2 เมตร

ข้อควรระวังในการปลูกพืชคลุมดิน คือ
ต้องไม่ให้เถาของพืชคลุมพันต้นปาล์มน้ำมันและควรมีการป้องกันกำจัดหนูที่จะมากัดโคนต้นปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

การวิเคราะห์ดินก่อน ปลูกปาล์มน้ำมัน
เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทั้งทางเคมีและทางกายภาพเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินสภาพและองค์ประกอบของดิน วางแผนปรับปรุงดินจัดการดินกำหนดชนิดและวิธีการใส่ปุ๋ยการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพได้แก่ส่วนประกอบของดิน ความลึกของดินความลาดเท การระบายน้ำการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางเคมีได้แก่ความเป็นกรด – ด่าง (pH) ความต้องการปูนอินทรีย์วัตถุความเค็มของดินฟอสฟอรัสโปแตสเชียมแคลเซียมแมกนีเซียมส่วนในดินกรดจัดหรือดินพรุวิเคราะห์เพิ่มในธาตุเหล็ก และทองแดง

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085

เว็บไซต์ บริษัท รุ่งเรืองพันธ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี จำกัด ของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close