การเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

 

การเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

 

 

 • โค่นล้มสวนปาล์มน้ำมันเก่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ทดแทน กำจัดซากต้นไม้และวัชพืชออกจากแปลงไถพรวนปรับพื้นที่ให้เรียบในกรณีที่โค่นล้มปาล์มน้ำมันเก่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ทดแทนควรใช้วิธีสับต้นปาล์มและกองให้ย่อยสลายในแปลงไม่ควรกองซากต้นปาล์มน้ำมันสูงเกินไปเพราะจะเป็นที่วางไข่ของด้วงแรด
 • ทำถนนในแปลงสวนปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตและปฏิบัติงานการดูแลรักษาสวนและเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันการวางผังทำถนนขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและขนาดของสวนปาล์มน้ำมัน
  โดยทั่วไปรูปแบบของถนน มี 3 แบบคือ
  ถนนใหญ่ในสวนปาล์มน้ำมัน กว้างประมาณ 6 – 8 เมตร ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุการเกษตรและผลผลิตไปโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (สำหรับสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กกว่า 500 ไร่ไม่จำเป็นต้องสร้างถนนใหญ่)
  ถนนย่อยหรือถนนเข้าแปลงในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นถนนที่สร้างแยกจากถนนใหญ่ มีความกว้างประมาณ 4 – 6 เมตร ระยะห่างถนนประมาณ 500 เมตรเพื่อใช้สำหรับขนส่งวัสดุการเกษตรเข้าสวนปาล์มน้ำมันและขนส่งผลผลิต
  ถนนซอย เป็นถนนขนาดเล็กแยกจากถนนย่อยเข้าไปในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน ความกว้างขนาด 3 – 4 เมตร มีระยะห่างประมาณ 50 เมตรสำหรับขนส่งวัสดุการเกษตร และ ผลผลิตสู่ถนนย่อย
 • ทำทางระบายน้ำ การทำระบบระบายน้ำควรทำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และควรออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งเพื่อให้มีการสร้างสะพานน้อยที่สุดในสวนปาล์มประกอบด้วยทางระบายน้ำ 3 ประเภท คือ
  ทางระบายน้ำระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน ควรสร้างขนานกับทางระบายน้ำหลักและตั้งฉากกับทางระบายน้ำระหว่างแปลงขนาดของทางระบายน้ำระหว่างแถวปากร่องกว้าง 1.20 เมตรท้องทางระบายน้ำกว้าง 0.30 – 0.50 เมตร และลึก 1 เมตรการทำทางระบายน้ำระหว่างแถวปาล์มน้ำมันขึ้นอยู่กับชนิดของดินในแต่ละแปลงถ้าเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ควรขุดระบายน้ำทุก ๆ 2 – 4 แถวปาล์มน้ำมันถ้าเป็นที่ราบลุ่มควรมีการระบายน้ำที่ดีควรทำทางระบายน้ำทุก ๆ 6 แถวถ้าที่ดอนใช้ระยะ 100 เมตร
  ทางระบายน้ำระหว่างแปลงในสวนปาล์มน้ำมัน ควรสร้างขนานกับถนนเข้าแปลงมีระยะห่างกันประมาณ 200 – 400 เมตรทางระบายน้ำนี้จะตั้งฉากและเชื่อมโยงกับทางระบายน้ำหลักมีขนาดของคูกว้าง 2.00 – 2.50 เมตรลึก 1.20 – 1.80 เมตร ท้องคูกว้าง 0.60 – 1.00 เมตร
  ทางระบายน้ำหลักในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นทางระบายน้ำขนาดใหญ่สามารถรับน้ำจากทางระบายน้ำระหว่างแปลงได้แล้วไหลลงสู่ทางน้ำธรรมชาติต่อไปส่วนมากร่องน้ำขนาดใหญ่นี้จะสร้างขนานกับถนนใหญ่หรือตามความจำเป็นในการระบายน้ำมีขนาดปากร่อง 3.50 – 5.00 เมตรท้องร่องกว้าง 1.00 เมตร และลึกประมาณ 2.50 เมตรโดยปกติด้านข้างของทางระบายน้ำจะมีมุมลาดชันประมาณ 50 – 60 องศาจากแนวขนานของทางระบายน้ำ

 

 

 • วางแนวปลูกในสวนปาล์มน้ำมัน ทำหลังจากสร้างถนนและทางระบายน้ำระบบการปลูกใช้สามเหลี่ยมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ระยะปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตรเพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันทุกต้นได้รับแสงแดดมากที่สุดและสม่ำเสมอ
 • ปลูกพืชคลุมดินในสวนปาล์มน้ำมัน ปลูกในช่วงเตรียมพื้นที่เนื่องจากการปลูกปาล์มน้ำมันใช้ระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร แบบสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างแถวมากในช่วงตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งปาล์มน้ำมันอายุ 3 ปีดังนั้นจึงควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรักษาความชุ่มชื้นของดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินจากการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของพืชตระกูลถั่วอีกทั้งยังควบคุมวัชพืชในแปลงด้วยเนื่องจากพืชตระกูลถั่วบางชนิดปลูกคลุมดินครั้งเดียวอย่างถูกวิธีสามารถป้องกันกำจัดวัชพืชได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตแต่มีข้อควรพิจารณาคือ ควรเป็นพืชที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเขตนั้นเช่นถั่วพร้า ก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมกับภาคอีสานสำหรับภาคใต้พืชคลุมดินตระกูลถั่วที่นิยมปลูกกันทั่วไปในสวนปาล์มน้ำมันและได้ผลดี คือถั่วเพอราเรีย (Purariaphaseoloides) ถั่วเซ็นโตซีมา (Centrosema pubescence) ถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogoniummucunoides) ใช้อัตราเมล็ด 0.8-2.0 กิโลกรัมต่อไร่โดยมีอัตราส่วนของเมล็ดพืชคลุม 3 ชนิดคือคาโลโปโกเนียม :เพอราเรีย :เซ็นโตซีมา เท่ากับ 2:2:3 (เมล็ดมีความงอก 60-80% เมล็ดถั่วทั้ง 3 ชนิดนี้หาชื้อได้ตามร้านค้าชุมชนในพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วในภาคใต้ ทำได้โดยใช้เมล็ดการปลูกพืชคลุม โดยใช้เมล็ดมี 2 วิธี วิธีแรกปลูกพืชคลุมพร้อมปลูกต้นปาล์มน้ำมันโดยหลังปลูกปาล์มน้ำมันให้ปลูกตามด้วยพืชคลุมทันทีโดยปลูกพืชคลุมหว่านหรือหยอดเมล็ดในระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน 5 แถวแต่ละแถวห่าง 1 เมตร ขนานไปกับแถวปาล์มน้ำมัน ห่างจากโคนต้นปาล์ม2 เมตรและปลูกเพิ่มในแถวปาล์มอีก 3 ในแนวตั้งฉากนำเมล็ดพืชคลุมที่เตรียมไว้ลงปลูก โดยการเปิดร่องลึก 1.2 นิ้วโรยเมล็ดในร่องให้กระจายอย่างสม่ำเสมอแล้วกลบการปลูกด้วยเมล็ดอีกวิธีคือปลูกพืชคลุมก่อนปลูกปาล์มน้ำมันหลังวางแนวปลูกปาล์มและควรทำในต้นฤดูฝนให้แนวปลูกพืชคลุมเหมือนกรรมวิธีแรกเมื่อพืชคลุมคลุมพื้นที่ได้ 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2 – 3 เดือนหลังปลูกพืชคลุมจึงเอาต้นปาล์มน้ำมันลงปลูกก่อนปลูกถากพืชคลุมบริเวณหลุมให้เป็นวงกว้างประมาณ 1 – 2 เมตร

ข้อควรระวังในการปลูกพืชคลุมดิน คือ
ต้องไม่ให้เถาของพืชคลุมพันต้นปาล์มน้ำมันและควรมีการป้องกันกำจัดหนูที่จะมากัดโคนต้นปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

การวิเคราะห์ดินก่อน ปลูกปาล์มน้ำมัน
เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทั้งทางเคมีและทางกายภาพเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินสภาพและองค์ประกอบของดิน วางแผนปรับปรุงดินจัดการดินกำหนดชนิดและวิธีการใส่ปุ๋ยการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพได้แก่ส่วนประกอบของดิน ความลึกของดินความลาดเท การระบายน้ำการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางเคมีได้แก่ความเป็นกรด – ด่าง (pH) ความต้องการปูนอินทรีย์วัตถุความเค็มของดินฟอสฟอรัสโปแตสเชียมแคลเซียมแมกนีเซียมส่วนในดินกรดจัดหรือดินพรุวิเคราะห์เพิ่มในธาตุเหล็ก และทองแดง

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085