การบันทึกข้อมูลปาล์มน้ำมัน

การบันทึกข้อมูลปาล์มน้ำมัน

บันทึกข้อมูลผลผลิต การใส่ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และรายรับ – รายจ่าย ฯลฯ เพื่อประกอบการจัดการสวนให้มีประสิทธิภาพ