พันธุ์ปาล์ม-ซีหราด-มิลเลนเนียม

พันธุ์ปาล์ม ซีหราด “มิลเลนเนียม” (Deli X Lame) เหมือนพันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี 2

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

 

  • เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย มากกว่า 28 – 30%
  • ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ 34 – 36 เดือนหลังปลูก
  • ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 5 – 6.2 ตัน/ไร่/ปี

 

 

 

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

 

  • จำนวนทะลาย 16 – 24 ทะลาย/ต้น/ปี
  • น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 22 – 25 กิโลกรัม
  • ความสูงเฉลี่ย 40 – 45 เซนติเมตร/ปี
  • ระยะปลูก 8.8 x 8.8 x 8.8 เมตร
  • ปลูกได้ 24 ต้น/ไร่
  • อายุการเก็บเกี่ยว มากกว่า 30 ปี
  • ความบริสุทธิ์ของลูกผสม DxP 99%

 

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

 

 

คุณลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ : ทางใบสั้น ความยาวทางใบเฉลี่ย 439 เซนติเมตร เทียบกับ สายพันธุ์แอฟรอส ที่มีความยาวทางใบเฉลี่ย 650 เซนติเมตร ทำให้สามารถปลูกได้ระยะชิด แต่ยังคงให้ผลผลิตต่อต้นต่อปีใกล้เคียงกับการปลูกที่ระยะปกติ แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีมากกว่า เนื่องจากมีจำนวนต้นต่อไร่เพิ่มขึ้น ทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทนแล้งและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่น เช่น การปลูกในพื้นที่อำเภอเมือง แม่สาย เชียงแสน จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
นอกจากนี้ยังมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตสูงตลอดอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 ปี

 

ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีหราด “มิลเลนเนียม” อายุ 8 – 15 เดือน ราคาต้นละ 160 บาท

 

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

ผลผลิตทะลาย : น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 22-25 กิโลกรัมเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ เกษตรกรปลูกที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี อายุ 8 ปี ได้ผลผลิต 6.7 ตันต่อไร่ต่อปี และที่อำเภอชัยบุรี ได้ผลผลิต 6.08 ตันต่อไร่ต่อปี ที่อายุ 22 ปี นอกจากนี้ยังมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตสูงตลอดอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 ปี

การสกัดน้ำมัน : 24-26 เปอร์เซ็นต์จากการสกัดในโรงงาน และ 32-35 เปอร์เซ็นต์ จากการสกัดในห้องปฏิบัติการ

 

การเจริญเติบโต : ความสูงและทรงพุ่มของแต่ละต้นมีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน สูงช้า อัตราการเจริญเติบโต น้อยกว่า 40 เซนติเมตรต่อปี วัดที่ช่วงอายุเฉลี่ย 6-9 ปี ตามมาตรฐานสากล ที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ซีหราด "มิลเลนเนียม"

ซีหราด “มิลเลนเนียม”

ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ซีหราด “มิลเลนเนียม”

บริษัทสยามเอลิทปาล์ม ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน”ซีหราด” (CIRAD®)
เพื่อเป็นการสานต่อผลงานการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแหล่งต้นกำเนิดในอาฟริกาของ ไออาร์เอชโอ (IRHO) ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยพัฒนาพืชเมืองร้อนโดยประเทศฝรั่งเศสภายใต้การร่วมือของรัฐบาลไอวอรี่โคสท์ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี ซีหราด (CIRAD) ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ด้วยการเผยแพร่สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทำใหเพิ่มผลผลิตต่อไร่ทำให้ลดการบุกรุกทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลง

ในปี พ.ศ. 2552 ซีหราดได้จัดตั้ง บริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (PalmElite SAS) โดยการร่วมทุนกับ SOFIPROTEOL เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่

ประเทศเบนิน (CRA-PP) ไอวอรี่โคสท์ (CNRA) เคเมอรูน (CEREPAH) ไนจีเรีย โคลัมเบีย เอควาดอร์ อินโดนิเชีย และล่าสุดในประเทศไทย คือ บริษัทสยามเอลิทปาล์ม จำกัด ที่จังหวัดกระบี่ โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น เพื่อคัดเลือกพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับความต้องการในประเทศและส่งจำหน่ายให้แก่ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันซีหราด (CIRAD®) ได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตโดยวิธีการมาตรฐานสากลที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้า และการติดตามควบคุมของผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองในเรื่องการปลอดเชื้อโรคอย่างเป็นทางการจากประเทศผู้ผลิตเมื่อมีการส่งออกทุกครั้ง

ในแต่ละปี เมล็ดพันธุ์ซีหราด (CIRAD®) จำนวนประมาณ 50 ล้านเมล็ด จำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลก

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085