วิชาการปาล์มน้ำมัน

การเลือกพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมัน

 • ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง
 • ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวเนื้อดินไม่ควรเป็นทรายจัดไม่มีชั้นลูกรัง หรือชั้นดินดานสูงมากกว่า 0.50 เมตร
 • มีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง น้ำไม่แช่ขังนานมีระดับน้ำใต้ดินตื้น ความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสม PH 4 – 6
 • ความลาดเอียง 1 – 12 % แต่ไม่ควรเกิน 23 %
 • ควรอยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,800 มม./ปีแต่ละเดือนควรมีฝนเฉลี่ยประมาณ 120 มม./เดือนฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานไม่เกิน 3 เดือนเพราะช่วงแล้งที่ยาวนานทำให้ดอกตัวเมียลดลง ดอกตัวผู้ของกล้าปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลผลิตกล้าปาล์มน้ำมันลดลงในเวลา 19 – 22 เดือนหลังจากนั้น
 • มีแหล่งน้ำเพียงพอสำรองไว้ใช้ ถ้ามีการขาดน้ำมากกว่า 300 มม.ต่อปีหรือช่วงแล้งติดต่อมากกว่า 4 เดือน
  พื้นที่ที่มีสภาพไม่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน เช่นดินขาดความอุดมสมบูรณ์สภาพพรุ ดินค่อนข้างเค็มพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนาน ฯลฯต้องมีการจัดการแก้ไขตามสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ
 • เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดประมาณ 2,000 ชั่วโมง/ปีหรือไม่ควรต่ำกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน
 • อุณหภูมิ 22 – 32 องศาเซลเซียส
 • ไม่อับลมและไม่มีลมพัดแรง
error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085