การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นกล้าปกติอายุ 8 – 12 เดือน

 

ต้องเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) เท่านั้น และมีการรับรองพันธุ์
เลือกซื้อต้นกล้าที่มีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ผิดปกติ ไม่มีโรคและแมลงทำลาย
โคนต้นควรมีขนาดใหญ่
เลือกซื้อจากแปลงเพาะกล้าที่มีป้ายแสดงว่าเป็นแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร สามารถตรวจรายชื่อ ผู้ขอจดทะเบียนแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ได้จาก http://www.doa.go.th/palm
ดูหลักฐานแหล่งที่มาของพันธุ์ที่น่าเชื่อถือและที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง ซึ่งตรวจสอบได้จากแบบบันทึกการตรวจสอบแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการ
ขอดูบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร
ขอหนังสือสัญญาซื้อขายหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
แหล่งที่มาของพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่
– ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน มี 6 พันธุ์ คือ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 1, 2, 3,4, 5 และ 6
– ผลิตโดยบริษัทเอกชนของประเทศไทย
– นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ คอสตาริก้า ปาปัวนิวกินี ไอวอรีโคสต์ แซร์ เบนิน ยกเว้น มาเลเซียและอินโดนีเซีย เนื่องจากมีนโยบายห้ามส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
ปาล์มน้ำมัน ที่ใช้ปลูกในทางการค้า
ปาล์มน้ำมัน ที่เพาะขายในทางการค้า จะต้องเป็น ปาล์มน้ำมัน ลูกผสม เทเนอรา TENERA ( D x P ) เท่านั้น ซึ่งชื่อ ทางการค้าส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามสายพันธุ์พ่อหรือแหล่งผลิต เช่น พันธุ์ ปาล์มน้ำมัน YANGAMBI ได้แก่ ลูกผสม Deli x YANGAMBI หรือพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน LA ME คือลูกผสมระหว่าง Deli x La Me นอกจากนี้อาจตั้งชื่อตาม แหล่งผลิต เช่น สุราษฎร์ 1, สุราษฎร์ 2 ซึ่งพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน เหล่านี้ จะเป็นลูกผสมเทเนอราที่ได้จาก การผสมระหว่าง แม่ดูรากับพ่อฟิสิเฟอราเสมอ โดยแต่ละบริษัทที่ ผลิตจะมีสายพันธุ์ของดูราและฟิสสิเฟอราที่แตกต่างกันเพื่อ ความเหมาะสมของลูกค้า ว่าจะนำไปปลูกในสภาพพื้นพื้นที่ไหนในการการทำสวน ปาล์มน้ำมัน

ในการปลูก ปาล์มน้ำมัน เกษตรกรจำเป็นต้องซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จากแหล่งผลิตพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน เสมอ เกษตรกรไม่ควรนำ กล้าปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจากต้นเทเนอรา ( ที่เกษตรกรปลูกไว้แล้ว ) มาเพาะเมล็ดแล้วปลูกเอง หรือ ซื้อ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จาการเก็บ กล้า ปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจากต้นเทเนอรา ( หากรู้แหล่งที่ผลิตไม่ควรสนับสนุนครับเพราะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมาก ทั้งเสียเวลา และความรู้สึก ) เพราะจะทำให้ได้ต้น ปาล์มน้ำมัน ถึง 3 ชนิดในแปลง ได้แก่ ดูรา 25% ฟิสิเฟอรา 25% และเทเนอราที่ด้อยคุณภาพอีก 50% ซึ่งจะให้ผลผลิต เพียง 25 – 50% ของการปลูกโดยใช้พันธุ์ลูกผสมเทเนอราทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ที่พึงจะได้รับประมาณ 32,000 บาท/ไร่ ในการปลูก 1 ปี และสูงถึงประมาณ 64,000 บาท/ไร่ / ปี ( คิดที่ราคาปัจจุบัน มกราคม 2554 ผลผลิต 8 ตัน/ไร่/ปี ) ดังนั้นการเลือกพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน คือ พันธุ์ลูกผสมเทเนอรา (DxP) ลักษณะดังนี

1. พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
2. ผสมระหว่างแม่พันธุ์ดูรา ( D ) และ พ่อพันธุ่พิสิเฟอรา ( P)
3. โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการคัดเลือกพันธุ ปาล์มน้ำมัน

error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085