การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

 • ปาล์มน้ำมันอายุ 1 – 3 ปีเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบอย่างรวดเร็วการใส่ปุ๋ยในช่วงนี้เพื่อให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางใบอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตที่สูงและสม่ำเสมอในระยะต่อ ๆ ไปอย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยเคมีต้องคำนึงถึงชนิดของดินที่ปลูกปาล์มน้ำมันเนื่องจากในดินแต่ละพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันในคำแนะนำนี้ได้แบ่งชนิดดินออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้สามารถเลือกใส่ปุ๋ยได้ใกล้เคียงกับชนิดของดินที่ปลูกปาล์มน้ำมัน (ตาราง ที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 1 – 3 ปี

 • อายุปาล์มน้ำมัน 1 ปี
ชนิดปุ๋ยเคมีปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)1.25
18-46-00.50
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)1.00
กีเซอร์ไรท์0.50
โบแรท0.09

 

 • อายุปาล์มน้ำมัน 2 ปี
ชนิดปุ๋ยเคมีปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)2.50
18-46-00.75
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)2.50
กีเซอร์ไรท์1.00
โบแรท0.13

 

 • อายุปาล์มน้ำมัน 3 ปี
ชนิดปุ๋ยเคมีปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)3.50
18-46-01.00
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)3.00
กีเซอร์ไรท์1.00
โบแรท0.13

 

 • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ควรแบ่งใส่ปีละ 2 – 3 ครั้ง ตามความเหมาะสม
 • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือ ที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน ควบคู่กับการสังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่มองเห็นได้ที่ ต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับการใส่ปุ๋ยเคมีให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตามความเหมาะสม หากไม่สามารถวิเคราะห์ดินและใบได้ควรใส่ปุ๋ยดังในตารางที่ 2 โดยปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในปีถัดไปให้พิจารณาตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับในปีนั้น

 • ตารางที่ 2 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 4 ปีขึ้นไป

 • อายุปาล์มน้ำมัน 4 ปีขึ้นไป
ชนิดปุ๋ยเคมีปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)3.0 – 5.0
ร็อคฟอสเฟต (0-3-0)1.5 – 3.0
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)2.5 – 4.0
กีเซอร์ไรด์ (26 %MgO)0.80 – 1.00
โบเรท (B)0.08 – 0.10

 

 

 • ควรกำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยเมื่อฝนแล้ง หรือฝนตกหนัก

 

 

 

 

การใส่ทะลายเปล่า

 

 

 

 

 • ปุ๋ยไนโตรเจน โปแตสเชียม และแม็กนีเชียม ควรหว่านบริเวณรอบโคนต้นให้ระยะห่างจากโคนต้นเพิ่มขึ้นตามอายุปาล์ม (0.50 เมตร ถึง 2.50 เมตร) ส่วนฟอสฟอรัสมักถูกตรึงโดยดินได้ง่าย ควรลดการสัมผัสดินให้มากที่สุดจึงควรใส่ฟอสฟอรัสบนกองทางหรือทะลายเปล่า เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีรากของปาล์มหนาแน่น อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะล้างหรือไหลบ่าของปุ๋ยไปตามผิวดิน
 • ควรใส่แมกนีเซียมก่อนโปแตสเซียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • ใส่ทะลายเปล่าประมาณ 150-200 กก./ต้น/ปี วางรอบโคนต้นเพื่อปรับปรุงสภาพดิน รักษาความชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
 • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันนั้นจะมีผลต่อผลผลิตหลังจากที่ใส่ไปแล้วประมาณ 2 ปี ดังนั้นจึงไม่ควรลดปริมาณปุ๋ยเนื่องจากตอนนั้นราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันต่ำ เพราะการไม่ใส่ปุ๋ยหรือการลดอัตราปุ๋ยจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับปาล์มที่มี อายุต่ำกว่า 8 ปี
error: ติดต่อ คุณลี่ 084-681-1085